Her har du mulighed for at søge informationer. Har du spørgsmål, som du ikke kan finde svar på, her eller under menupunktet "Spørgsmål og svar", er du velkommen til at kontakte vores administration på tlf.: 7454 1407 eller mail post@b43.dk

Boligstøtte

Hvis du bor til leje, med eget køkken, kan du måske få hjælp til huslejen.

Der er to slags boligstøtte:
Boligydelse, for husstande, hvor der bor personer, som får udbetalt en social pension - det vil sige folke- og førtidspension.
Boligsikring, for øvrige husstande, herunder efterlønsmodtagere.

Boligstøttens størrelse afhænger af:

 • boligens størrelse
 • husstandens størrelse
 • husstandens indkomst og formue


Sådan søges boligstøtte
 
Det er kun muligt at få boligstøtte efter ansøgning.

 • Du kan søge boligstøtte som digitalt post via www.borger.dk/boligstoette.
 • Du kan først få bolistøtte fra det tidspunkt, du søger om det
 • Boligstøtten beregnes på baggrund af de oplysninger, Udbetaling Danmark har på ansøgningstidspunktet


Hvis der kommer ændringer i din husleje får Udbetaling Danmark automatisk besked. Ved indkomstændringer kontakt Udbetaling Danmark og giv dem besked om ændringen.
Selv de mindste ændringer kan påvirke boligstøtten.
Hvis du har ændringer af betydning for boligstøttens størrelse, f.eks. i indkomst eller formue eller i antallet af børn, skal du straks kontakte "Udbetaling Danmark". På den måde får du altid den korrekte boligstøtte. 


Regn din boligstøtte ud på internettet

Vil du have et hurtigt overblik over, hvor meget du kan få i boligstøtte, kan du gå ind på adressen www.borger.dk - under valgmuligheden SELVBETJENING skal du vælge Beregn din boligstøtte. På beregningssiden kan du indtaste dine egne tal og straks få en vejledende beregning - men du kan også lade boligstøttekontoret foretage den endelige beregning.


Boligselskabet af 1943 indberetter hver måned huslejen for de enkelte lejligheder til Udbetaling Danmark.

 

Yderligere information klik her 

Flytning / opsigelse

Har du besluttet at flytte - så planlæg din flytning.

Du har 3 måneders opsigelse - fra den 1. eller den 15. i hver måned. Du har 3 måneders opsigelse og skal fraflytte lejemålet 14 dage før.
Du har mulighed for at bestille / aftale et forsyn ved at kontakte administrationen på tlf. 7454 1407. 

Efter administrationen har modtaget din opsigelse, vil du skriftligt modtage en anerkendelse af opsigelsen med et synstidspunkt.
Inden inspektøren/viceværten kan syne din bolig, skal den være tom og rengjort. 

I forbindelse med synet vil der ske aflæsning af vand og varme. Vi opsiger el-leverancen til dit valgte el-firma. 

HUSK at meddele flytning til folkeregisteret - det kan du gøre ved at bruge disse link:

www.haderslev.dk   - klik på selvbetjening og herefter på flytning, bolig og byggeri og derefter logges ind med NEM ID
 

 

Boligsøgende

Enhver, der er fyldt 15 år, kan komme på boligselskabets venteliste. 

Opnotering som boligsøgende er personligt. Det koster årligt 100 kr. at optjene anciennitet. Ved opnoteringen skal der oplyses navn og adresse samt fødselsdag og -år.

Velkomstfolder til tilflyttere

Om at bo i almen bolig

Det almene byggeri er demokratisk opbygget med beboerflertal i alle styrende organer. 

Boligerne er opført i samarbejde med kommunen, som også kan disponere over en del af de ledige lejligheder.

Ingen skal tjene på huslejen i det almene byggeri. Lejen er balanceleje. Det vil sige, at regnskabet for en boligafdeling så vidt muligt skal balancere år for år.
Hver afdeling er en selvstændig økonomisk enhed, hvis økonomiske midler, ikke kan bruges andre steder i boligorganisationen.

Læs mere om at bo i almen bolig her.

På de underliggende sider har vi beskrevet nogle af de ting, der kan være relevante for dig, som har lejet en bolig i en almen boligforening.

Husorden

En husorden er fælles regler, som beboerne har vedtaget for at passe på boligerne og de arealer, der er udenom - og for at undgå, at genere hinanden med unødvendig støj m.m.

Som beboer i Boligselskabet af 1943 er det vigtigt, at du og de øvrige beboere i din afdeling tager hensyn til hinanden og passer på afdelingens fælles faciliteter.

Ved indflytning skriver man under på, at man har modtaget gældende husorden.

Som lejer er det dig, der har ansvaret for, at du, din familie og gæster overholder reglerne.

Se din afdelings husorden, under menupunktet "Beboer".

Istandsættelse

Når du flytter ind i din bolig, er den istandsat efter de gældende regler om vedligeholdelse og istandsættelse.

Der findes 2 typer vedligeholdelsesreglementer: A-ordning og B-ordning.


Boligselskabet af 1943 har A-ordning i alle vore afdelinger, hvilket også fremgår af din lejekontrakt.

A-ordning: Lofter og vægge skal fremtræde ny istandsatte ved indflytning. Når du flytter ud, skal boligen igen sættes i stand. Det er dig, der skal betale for istandsættelsen ved din fraflytning. Boligafdelingen overtager gradvis udgifterne til normalistandsættelsen ved fraflytning, med 1 % pr. måned i 100 måneder.

B-ordning: Ved B-ordning er boligen ikke istandsat ved indflytning. Lejeren indbetaler hver måned via huslejen et fastlagt beløb til boligens vedligeholdelseskonto. Denne kan benyttes til boligens istandsættelse i den periode du bor i boligen.
Afdelingen betaler ved begge ordninger, udgifterne til istandsættelse som følge af almindelig slid og ælde.
Har du misligholdt din bolig, kommer du selv til at betale for det. Misligholdelse kan defineres som skader på din bolig på grund af manglende/fejlagtig vedligeholdelse, fejlagtig brug eller uforsvarlig adfærd.

Afdelingen betaler ved begge ordninger udgifterne til istandsættelse som følge af almindelig slid og ælde.
Har du misligholdt din bolig, kommer du selv til at betale for det. Misligholdelse kan defineres som skader på din bolig på grund af manglende/fejlagtig vedligeholdelse, fejlagtig brug eller uforsvarlig adfærd.

Beboerdemokratiet

Demokrati betyder, at det er et flertal af en forsamling, der bestemmer.

 

"Ved demokrati forstås simpelthen, at den enkelte har størst mulig indflydelse på sit eget liv

og at der findes institutioner, som gør det muligt for alle interesser frit at komme til orde og

blive konfronteret på en ligeværdig måde med henblik på at etablere en løsning"

 
Som beboer i en almen boligforening, har du indflydelse på de beslutninger, der bliver taget om afdelingens regler, økonomi, vedligeholdelse og pasning af de fælles arealer.
Hvis afdelingen skal have nye vinduer eller døre, renoveret legepladsen eller lign., kan du som beboer få indflydelse på, hvornår og hvordan dette skal foregå.
 
Deltagelse i beboerdemokratiet er en forudsætning for at skabe et godt fællesskab med løsninger, som kommer alle til gode.
Det er vigtigt at møde op til afdelingens møder. Jo flere af beboerne, der giver deres stemme til kende, jo flere er med til at bestemme, hvordan det skal være at bo i boligafdelingen.

Det er på afdelingsmødet, at beboerne beslutter, hvilke arbejder og aktiviteter, der skal sættes i værk i afdelingen i det kommende år. Disse beslutninger danner grundlag for næste års budget. Beboernes husleje afhænger således også af dig og det aktivitetsniveau, du har været med til at beslutte for afdelingen.
Beboerne vælger repræsentanter eller en afdelingsbestyrelse, der varetager afdelingens interesser i det daglige. Du kan selvfølgelig stille op til bestyrelsen.
 
Repræsentantskabet
Øverste myndighed i Boligselskabet af 1943 er repræsentantskabet, der består af afdelingens repræsentanter og organisationsbestyrelsen.
Repræsentantskabet vælges på de årlige afdelingsmøder.
Repræsentantskabet varetager boligorganisationens overordnede anliggender som f.eks. beslutning om byggepolitik, køb eller salg af boligorganisationens ejendomme, godkendelse af boligorganisationens og afdelingens årsregnskab og godkendelse af boligorganisationens vedtægter.
På det ordinære repræsentantskabsmøde vælges organisationsbestyrelsen.

Organisationsbestyrelsen
Organisationsbestyrelsen har det overordnede ledelsesansvar for boligorganisationen og dens afdelinger og er økonomisk og juridisk ansvarlig for hele boligorganisationen. Det betyder, at ansvaret for driften, udlejningen, regnskabsaflæggelse, lejefastsættelse og daglig administration henhører under organisationsbestyrelsen.
Organisationsbestyrelsen ansætter normalt en direktør eller en forretningsfører til at stå for den daglige ledelse af boligorganisationen.
I pjecen "Medlem af organisationsbestyrelsen" kan du læse mere om arbejdet i bestyrelsen.
Læs BL's pjece:  "Medlem af organisationsbestyrelsen"

Medlem af organisationsbestyrelsen


Afdelingsbestyrelsen
Afdelingsbestyrelsens vigtigste opgave er at sætte sig ind i afdelingens drift og på et afdelingsmøde forelægge de andre beboere, hvilke arbejder og aktiviteter afdelingsbestyrelsen skønner, bør igangsættes i afdelingen. Forslagene skal godkendes af afdelingsmødet for at kunne føres ud i livet. Når forslagene er vedtaget, skal afdelingsbestyrelsen sikre, at arbejdet bliver udført.
Læs mere om afdelingsbestyrelsens opgaver i pjecen ”Ny i afdelingsbestyrelsen”


Ny i afdelingsbestyrelsen

kilde: BL’s hjemmeside.

Boligbytte og fremleje

Bytteret:

Lejeren har ret til at bytte med en lejer af en anden bolig, således at denne overtager den almene bolig. Lov om leje af almene boliger §69  Bl pjece her

Fremlejeret
Lejeren har ret til at fremleje højst halvdelen af boligens beboelsesrum til beboelse. Det samlede antal personer, der bor i boligen, må ikke overstige antallet af beboelsesrum.

Lejeren har ret til at fremleje boligen i indtil 2 år, når lejerens fravær er midlertidigt og skyldes sygdom, forretningsrejse, studieophold, midlertidig forflyttelse eller lignende. Lov om leje af almene boliger §64 og 65

Ret til at andre i husstanden kan fortsætte lejemålet:
Dør lejeren, har ægtefællen ret til at fortsætte lejeforholdet.

Dør lejeren uden at efterlade sig en ægtefælle, har en anden person, der i en periode på mindst 2 år umiddelbart forud for dødsfaldet har haft fælles husstand med lejeren, ret til at fortsætte lejeforholdet. Udlejeren kan i særlige tilfælde tillade, at den i 1. pkt. nævnte anden person fortsætter lejeforholdet, selv om husstandsfællesskabet har varet under 2 år.
Lov om leje af almene boliger §71

Hvad må du ændre i boligen

Boligen er din og du bestemmer, så længe du bor der.

Det gælder ikke bare med hensyn til, hvilke farver der skal være på væggene, men også om der f.eks. skal blændes en dør, sættes en skillevæg op, eller om køkkenet eller badeværelset skal males eller måske indrettes på en helt anden måde.

Råderetten giver lejeren i en almen bolig større frihed til at bestemme over egen bolig, og mulighed for at præge boligen efter egne ønsker og behov - både inde og uden for selve boligen.

Der skelnes mellem to former for råderet. Individuel råderet og kollektiv råderet.
Individuel råderet betyder, at den enkelte beboer selv skal finansiere arbejdet.
Kollektiv råderet betyder, at der er mulighed for, at lejernes individuelle projekter kan finansieres vha. lån i afdelingen.

BL's brochure om råderet 

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglementet er gældende pr. 1. april 2004. Der er beskrevet alt omkring vedligeholdelse af lejligheden og de omkring liggende områder, samt hvilken stand lejligheden skal være i ved ind- og fraflytning.

 

Vedligeholdelsesreglement

Tilmeldning til betalingsservice

Her kan du tilmelde dig betalingsservice - brug evt. den udleverede PBS tilmeldingsseddel eller kontakt post@b43.dk

Tilmeldning til betalingsservice

Debitor gruppe nr.: 01877

PBS nummer.: 01117807

 

Udlejningsregler

Alle ledige boliger bliver tildelt til dem, der står som aktiv på ventelisten.

For at stå på ventelisten skal du have betalt et venteliste/opnoteringsgebyr på 100 kr. årligt. Beløbet er det samme for både passive eller aktive på ventelisten.

Du får anciennitet fra den dag du betaler til ventelisten, og boligerne tildeles efter gældende regler:

Der findes to forskellige ventelister i hvert boligselskab. Den interne venteliste, som personer, der allerede bor i boligselskabet, kan skrive sig op på. Og den eksterne venteliste, som alle kan skrive sig op på.
Efter gamle regler, der gælder indtil den 1. juli, skal en ledig bolig først tilbydes til personer, der er skrevet op på den interne venteliste – og er der ingen, der takker ja, så tilbydes den derefter på den eksterne venteliste.
Fra den 1. juli 2019 træder nye regler i kraft, og hver anden ledige bolig bliver tilbudt personer på den interne venteliste, mens hver anden ledige bolig bliver tilbudt direkte til boligsøgende på den eksterne venteliste.

For både den interne og eksterne venteliste gælder, at boligerne tilbydes efter længst ancienitet. 

 

 

 

Råderetten

I dag har alle beboere råderet over deres lejlighed - det betyder, at man gerne må forbedre eller ændre sin bolig.

Der skal søges tilladelse hos boligselskabet inden arbejdet sættes i gang. Spørg eventuelt inspektøren, hvis du er i tvivl.

 

BL's brochure om råderetten

 

B43´s - råderetskatalog

Persondataforordningen

 

Nye persondataregler fra 25. maj 2018
EU har besluttet at skærpe kravene til, hvordan virksomheder behandler personoplysninger. De nye regler findes i databeskyttelsesforordningen (Persondataforordningen) (GDPR), som har til formål at beskytte dig endnu bedre, når virksomheder håndterer oplysninger om dig. Reglerne trådte i kraft den 25. maj 2018.
 
I Boligselskabet af 1943 er du en del af en boligorganisation, hvor værdier som åbenhed og tillid er rodfæstet i vores kultur og arbejde. Det gælder også, når vi behandler de oplysninger, vi har om dig.
 
Opdateret information om behandling af personoplysninger 
De nye regler betyder, at vi har opdateret vores information om behandling af personoplysninger, som du kan finde på nærværende side. Her kan du blandt andet se, hvilke personoplysninger vi indsamler, og hvordan vi bruger og behandler dem i forskellige sammenhænge.
 
Udover de vedhæftede dokumenter med information om behandling af personoplysninger kan du læse om hvordan du udnytter dine rettigheder og om dine klagemuligheder
 
Rettigheder og klagemuligheder
Du har efter Databeskytteforordningen (Persondataforordningen) (GDPR) en række rettigheder relateret til vores behandling af personoplysninger om dig. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du kan finde på Datatilsynets hjemmeside: www.datatilsynet.dk.
Ønsker du at udnytte dine rettigheder, eller at klage over vores behandling af dine personoplysninger, er du velkommen til at kontakte os. 
 
Ret til indsigt
Du har ret til at anmode os om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig, herunder med visse undtagelser at modtage kopi af personoplysningerne samt en række yderligere informationer.
 
Ret til berigtigelse
Du har ret til at anmode os om at få urigtige personoplysninger om dig rettet og opdateret. Du kan som medlem selv til enhver tid redigere eller slette dine stamoplysninger på Min side.
 
Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet personoplysninger om dig, inden tidspunktet for vores generelle sletning af dine personoplysninger ellers ville indtræffe.
 
Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger til et eller flere formål begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen til et eller flere formål, må vi fremover kun behandle de pågældende personoplysninger – bortset fra opbevaring heraf – med dit samtykke, med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person.
 
Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger af grunde, der vedrører en særlig situation hos dig. Du har altid ret til at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger til direktemarkedsføring.
 
Ret til at få transmitteret personoplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage personoplysninger om dig i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra os til dig og/eller til en anden dataansvarlig.
 
Du er selvfølgelig mere end velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål.
 

Du kan læse mere på: www.datatilsynet.dk 

Eller du kan kontakte Datatilsynet:
 
Datatilsynet
Borgergade 28, 5
1300 København K
Tlf. 33193200
E-mail: dt@datatilsynet.dk

 • 265,08 KB
  Behandling af oplysninger om beboere.pdf
 • 90,08 KB
  Behandling af personoplysninger ifm. beboerklager.pdf
 • 87,95 KB
  Behandling af personoplysninger ifm. boligansøgere venteliste.pdf
 • 174,78 KB
  Generelle retningslinjer.pdf
 • 294,62 KB
  Persondatapolitik.pdf
 • 49,00 KB
  Thumbs.db

Blanketter

Når du skal opsige din lejlighed, har vi brug for, at få det på skrift. Du kan udskrive opsigelsesblanketten her. 

Opsigelsesblanket - tryk her: opsigelsesblanket

Opsigelsesblanket ungdomsbolig - tryk her: opsigelsesblanket ungdomsbolig

Opsigelsesblanket, hvis boligen er et dødsbo - tryk her: opsigelsesblanket dødsbo

Vejledning ved opsigelse/fraflytning af din bolig - tryk her: vejledning

 

Klage over husorden:

Vejledning ved klage over overtrædelse af husorden - tryk her: Vejledning 

Klageblanketten - tryk her: Klageblanket